از دو مرد دو خاطره متفاوت از گم شدن مداد سیاه*شان در مدرسه شنیدم.
مرد اول می*گفت:
«چهارم ابتدایی بودم. در مدرسه مداد سیاهم را گم کردم. وقتی به مادرم گفتم، سخت مرا تنبیه کرد و به من گفت که...