نام نام خانوادگی:فرشاد اسلمی
سن:18
اکانت rgc شما:F.EnTrAL.IR
میزان فعالیت: روزانه از 7ساعت انلاین به بالا
سابقه:وچر هم روم وچر ایران هایر 2سال ادمین گارنا و یک دوره مسئول برگزاری مسابقات تور fairly