در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …… و تابلو مستطیل قائم معمولا برای …… و ….. استفاده می شود ؟

الف) قرمز – راهنمای خدمات – علائم راهنما

ب) قرمز – مناطق اداری و آموزشی – علائم دستوری

ج) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم هشدار

د) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم دستوری و خدمات

جواب صحیح گزینه د

برای تنظیم صندلی کدام یک از شرایط ذیل باید مهیا گردد ؟الف) میدان دید طبیعی شما تامین گرددب) تسلط کامل به فرمان ، گاز ، کلاچ و ترمزج) احساس راحتی و تسلط بر اتومبیلد) همه مواردجواب صحیح گزینه دتابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست ؟الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحیب) جاده های اولیه یا مسیر قبلیج) مسیر بزرگراه هاد) مسیر فرعی و غیر اصلیجواب صحیح گزینه الف

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی