یکی از قسمت*های مهم ساخت و ساز است. بنابراین لازم است مجریان و ناظران به این قسمت اجرا، نظارت و توجه ویژه*ای داشته باشند. برای کنترل اجرای بتن ریزی فونداسیون، رعایت نکات مهم زیر توصیه می*شود.

*به نوع سیمان و سنگ دانه*های اجرا بتن سخت توجه شده و تطابق آن با بتن ساخته شده کنترل شود.
*اگر بتن مورد نیاز به صورت بتن آماده تهیه شده باشد، به ساعت بارگیری و زمان تخلیه توجه شود. این زمان نباید از ۶۰ دقیقه بیشتر باشد.(زمان گیرش ثانوی بتن در شرایط متعارفی)

*هنگام تخلیه اجرا بتن* رنگی ، آب نباید به ترکیب ساخته شده اضافه شود (به اسلامپ بتن توجه شود).
*در شروع بتن ریزی اغلب جهت راه اندازی پمپ از شیره سیمان استفاده می*شود. این شیره نباید به درون قالب*ها تخلیه شود.
*بتن ریزی حتی الامکان در یک محله اجرا شود.
*بتن در لایه*های ۳۰ سانتیمتری ویبره شود، به گونه*ای که* به تراکم مطلوب برسد و دانه بندی آن به هم نخورد.
*آزمایش*های بتن مطابق نظر مشاور و محاسب انجام گرفته و نتایج آن (شیت*های مربوطه) جزو مدارک فنی پروژه نگهداری شود.
فونداسیون*ها نباید قبل از رسیدن به مقاومت طرح بارگذاری شوند.