لطفا منا از بن در بیارید کسی منا بن کرده که خودشم به من فوش داده لطفا رسیدگی کنید