افسردگی یکی از انواع اختلالات و ناسازگاری های حاد رفتاری و روانی است که ممکن است در برهه های مختلف زمانی به دلایل گوناگون به سراغ ما بیاید.
بسیاری از مردم افسردگی را جدی نمی گیرند و یا اصلا اعتقادی به افسردگی ندارند. و آنقدر این مسئله را شوخی می گیرند تا افسردگی به مراحل شدید و خطرناک خود می رسند. بسیاری دیگر هم از درمان های خود سر و حتی مصرف داروهایی با تجویز خودشان روی می آورند.
باید به شما بگویم بهترین و قطعی ترین درمان افسردگی، یقینا مراجعه به یک روانشناس بالینی مجرب است. یک روانشناس بالینی با انجام تست های مختلف روی شما، می تواند دلایل افسردگی شما را بیابد، آن را ریشه یابی کرده و به کنترل و درمان آن بپردازد. روانشناس بالینی بیش از هرد فرد دیگری می توان به کمک یک فرد افسرده بیاید.