تست MMPI یا همان تست مینه*سوتا یکی از پرکاربرد*ترین تست*های جهان در زمینه*ی روانشناسی است. این تست را روانشناسان برای تشخیص حدود بیماری مراجعه*کنندگانی که از بیماری روانی رنج می*برند استفاده می*کنند.
و با استفاده از نتایجی که از این تست به دست می*آید درمان مناسب آن فرد را تعیین می*کنند. این قابلیت نیز وجود دارد که نتیجه*ی این آزمایش با استفاده از کامپیوتر ارزیابی شود. اما نکته*ی مهم این است که نتیجه*ی تست مینه*سوتا با تفسیر پزشک می*تواند قابل اعتماد*تر باشد