تست هوش ریون از 36 عکس تشکیل شده است که برای کودکان 5 تا 9 سال استفاده می*شود. در این تست قسمتی از عکس*ها بریده شده است و کاری که لازم است انجام شود این است که به کودک بگوییم که به تصاویر نگاه کند و آن تکه از تصویر که بریده شده است را در جای مناسب خود قرار دهد.

در واقع در پایین شش تصویر وجود دارد که کودک از بین آنها یکی را انتخاب می*کند. زمان انجام این تست سی دقیقه است و آزمون*گیرنده حق ندارد در طول تست به کودک کمک کند.
https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/children-rion-test/